ÌÆ󨾸Ùì¸¡É À¡ðÎõ ¸¨¾¸Ùõ
Stories and Rh
ymes for Children


talkTamil.4t.com


Objectives
 
Request to viewers
  • ±õÀ¢3 ÅÊÅ¢ø ¾Á¢Æ¢ø ÌÆ󨾸Ùì¸¡É ¸¨¾¸û - Stories in Tamil for children(mp3)
  • ÌÆ󨾸Ùì¸¡É ¾Á¢ú À¡ðÎ Rhymes in Tamil

 


If you have songs or stories in Tamil for children please mail us or contact us at talktamil@yahoo.co.in .It will benefit more people like you.

 

If you are not able to view in Tamil, go to TamilEaluthuru.htm or download TSCAvarangal


§¸¡ôҸǢý ÀÕÁý ºüÚ Üξġ¸ ­ÕôÀ¾¡ø, ¾í¸Ç¢¼õ zip ź¾¢ ­Õó¾¡ø, ­Èì¸¢ì ¦¸¡ûÇ×õ.
GetRight ­Õó¾¡ø ­Èí¸ø §Å¨Ç ¦ºö¡¾ÀÊ¡ø, GetRight¨¼ ãÊÅ¢ðÎ À¢ý ­Èì¸×õ.

Note : The files are quite large in size. If you have zip facility, click download . The download does not work with GetRight. Close GetRight and try again.


¸¨¾¸û - Tamil Stories

º¢ÚÅ÷¸Ùì¸¡É ¸¨¾¸û - Stories for kids in Tamil
Á⡨¾ áÁý ¸¨¾¸û-Mariyaathai Raman stories
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3
â¨ÉÔõ «ôÀÓõ - Cats and Pancake(600 kb) download
Animated cartoon

 


ÌÆ󨾸û - À¡ðÎ - Tamil Rhymes

Buy Tamil Rhymes online

Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 ±Ä¢¸û Å£ðÎì ¸ø¡Éõ - Rats wedding tale(156kb) (zip)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3
âø ÅñÊ - Train (147) (zip)

Rhymes in Tamil, to read- ÌÆ󨾸û À¡ðÎ, ÀÊì¸ - Page1, Page2, Page3
[If anyone would like to sing any of these Tamil songs or play the tune on an instrument we would love to post a recording. You could send me an audio cassette or you could record it directly onto the computer. Please mail us at talktamil@yahoo.co.in if your interested]


À¡ðÎ - Tamil Songs for Children

Kathai/PuunaiumAppamum.mp3
´Ç¢ À¨¼ò¾ ¸ñ½¢É¡ö Å¡- OliPadaitha Kaninai - Barathiyar (.zip)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 ¸øÂ¡É º¨ÁÂø º¡¾õ - Kalayana Samayal Satham - (.zip)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 쨸 ȸɢ - Kaakai Chirakinilea - þ¡ - Kaakai Cirakinilea
째 ¡ - Pattukootai Kalayaana Sundaram Songs


ġ - Tamil Lullaby

¾¡Ä¡ðÎ/Lullabies - Lyrics - Page1

Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 º¢í¸¡Ãô Òýɨ¸ - Singara Punnagai (Film : Mahadevi)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 µÁÉò ¾¢í¸û - Omana Thinkal (Malayaalam)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 Å¡¼¡ ¸ñ½¡ Å¡¼¡- Vaadaa Kanna Vaadaa (M.S Subulakshmi)
Kathai/PuunaiumAppamum.mp3 ¦¾ýÀ¡ñÊ º£¨Á¢¦Ä - Thenpaandi Cheemayilea (Naayakan)

¾¡Ä¡ðÎ : ÀõÀ¡ö º§¸¡¾Ã£¸û -Thalaattu :by Bombay Sisters (Music India online)

Learn Tamil - mp3
1.Lesson1
Tamil Prayer
Tamil Alphabets with pictures


  Home About Us Privacy Policy Related Links    


Get FREE statistics for your website !

Copyright 2001 Tamilforkids. All rights reserved. Contact us at talktamil@yahoo.co.in